+30 697 985 2466 / +30 694 097 5951 info@healthcare.edu.gr

Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό ALS “Advanced Life Support”

healthcare λογότυπο
erc logo

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC)

Health Care Education & Training

Το σεμινάριο ALS

Παρέχει έναν τυποποιημένο τρόπο προσέγγισης της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σε ενήλικες. Το σεμινάριο αυτό διδάσκεται σε γιατρούς νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, από τους οποίους αναμένεται η παροχή εξειδικευμένης καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης εντός και εκτός νοσοκομείου.

Η διεπιστημονική φύση του σεμιναρίου ενθαρρύνει την ομαδικότητα. Η ομαδική εκπαίδευση όλων των ανανηπτών συμβάλλει στην απόκτηση εμπειρίας τόσο στο ρόλο του μέλους όσο και στο ρόλο του αρχηγού της ομάδας αναζωογόνησης.

Εργαστήρια, σταθμοί δεξιοτήτων

Το σεμινάριο περιλαμβάνει εργαστήρια, σταθμούς δεξιοτήτων, σταθμούς προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής (CAS) και διαλέξεις. Το γνωσιολογικό επίπεδο των εκπαιδευομένων αξιολογείται μέσα από απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι πρακτικές δεξιότητες στο χειρισμό του αεραγωγού και η αρχική προσέγγιση σε ασθενή που έχει καταρρεύσει  αξιολογούνται καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου.

Πιστοποιητικό ALS ανανήπτη

Το εν λόγο σεμινάριο περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση στην προσομοίωση σεναρίου αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής (CASTest). Οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι θα φτάσουν στο απαιτούμενο επίπεδο θα λάβουν το πιστοποιητικό του ALS ανανήπτη. Επειδή οι γνώσεις και οι δεξιότητες στην αναζωογόνηση φθίνουν με την πάροδο του χρόνου χρειάζεται η επαναπιστοποίηση αυτών των ατόμων.

Η επαναπιστοποίηση παρέχει την ευκαιρία για ανανέωση της γνώσης και επανεκπαίδευση στις δεξιότητες όσον αφορά στην αναζωογόνηση. Η επαναπιστοποίηση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την παρακολούθηση ενός καινούργιου σεμιναρίου ALS ή μέσα από την παρακολούθηση ενός διαπιστευμένου σεμιναρίου επαναπιστοποίηση.

Όλοι οι κάτοχοι τίτλου ALS έχουν την ευθύνη να διατηρήσουν τις δεξιότητες στην αναζωογόνηση και να ενημερώνονται για τις αλλαγές στις κατευθυντήριες οδηγίες και στην αντίστοιχη πρακτική. Έτσι η διαδικασία επαναπιστοποίηση είναι απαραίτητη ανά κάποια χρονικά διαστήματα (3 χρόνια), για να ανανέωση της γνώσης και επανεκπαίδευση στις δεξιότητες.

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό ALS “Advanced Life Support”

Δομή και περιεχόμενο σεμιναρίου:

Σταθμούς δεξιοτήτων

Διαλέξεις & Workshops

Εκπαίδευση μέσω προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής

Αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός ασθενούς που επιδεινώνεται, μέσω της χρήσης της δομημένης προσέγγισης ABCDE. Εφαρμογή τυποποιημένης ΚΑΡΠΑ σε ενήλικες

Διαχείριση της καρδιακής ανακοπής μέσα από τη λειτουργία μίας διεπιστημονικής ομάδας στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας επείγουσας κατάστασης

Χρήση μη-τεχνικών δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής ηγεσίας μίας ομάδας και της αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας των μελών της.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Το σεμινάριο ALS απευθύνεται

σε όλους τους επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες, εξειδικευμένους τεχνικούς, φοιτητές Ιατρικής*) που:

Εργάζονται Σε

νοσοκομειακά περιβάλλοντα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών ή στο σύστημα προνοσοκομειακής ιατρικής…

Αντιμετωπίζουν

συχνά καρδιακές ανακοπές ή ενδέχεται να αναμένεται να ηγηθούν μίας ομάδας αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής…

icon

Ομάδα Αναζωογόνησης

Όλοι όσοι αποτελούν συχνά μέλη ομάδας αναζωογόνησης ή εργάζονται σε Υπηρεσίες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας…

Δομή Προγράμματος

Κατευθυντήριες Οδηγίες του ERC

Παρουσίαση

πληροφοριών μέσω ομιλιών με την βοήθεια προβολής διαφανειών…

Επίδειξη δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτές

Συζήτηση σε μικρές ομάδες εκπαιδευομένων “Learning conversations”…

Πρακτική Εξάσκηση

σε εκπαιδευτικά ανδρείκελα και απινιδωτές σε μικρές ομάδες εκπαιδευομένων “workshops”

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) Θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ε.)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» και ενσωμάτωση στην εθνικό έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργησης της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου και συμπληρωματικές διατάξεις».

Κάνε την Διαφορά!

Σώσε και εσύ μία Ζωή. Τα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών πραγματοποιούνται από έμπειρους πιστοποιημένους Εκπαιδευτές