Αίτηση Εγγραφής στο Σεμινάριο της Επιλογής σας

Διάρκεια πρακτικής εκπαίδευσης

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

Φορέας πιστοποίησης

European Resuscitation Council [ERC]

Προϋποθέσεις συμμέτοχης

​Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας απαιτείται η κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό 15 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής.
Στην αιτιολογία κατάθεσης προς δικαιούχο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα και να το αποστείλετε στο info@healthcare.edu.gr


Αρ. Λογαριασμού : GR11 0171 1490 0061 4915 4691 222 / SWIFT-BIC: PIRBGRAA
Δικαιούχος : Health Care Education and Training

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας σύμφωνα με την Αστυνομική σας Ταυτότητα σε λατινικούς χαρακτήρες

Αίτηση Εγγραφής στο Σεμινάριο της Επιλογής σας
Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) Θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ε.)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» και ενσωμάτωση στην εθνικό έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργησης της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου και συμπληρωματικές διατάξεις».